Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden Great to Meet

Great to Meet® is een applicatie ontwikkeld door A Great Holding B.V. A Great Holding B.V. heeft een exclusieve licentie verstrekt aan Great to Meet B.V. Great to Meet® wordt aan jou aangeboden door Great to Meet B.V. (ook wel aangeduid als “wij” of “ons”). Je kunt en mag de Great to Meet applicatie alleen gebruiken als je deze gebruiksvoorwaarden hebt aanvaard.

1 Over deze gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden leggen wij je uit waar je als gebruiker van de Great to Meet applicatie rekening mee moet houden. In dit document staan de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Great to Meet applicatie en het daaronder liggende systeem.

Door deze voorwaarden te aanvaarden komt een overeenkomst tot stand tussen jou en Great to Meet B.V. bestaande uit deze gebruiksvoorwaarden. Voor de duidelijkheid: er komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en A Great Holding B.V., de moedermaatschappij van Great to Meet B.V. Mocht er onverhoopt toch een overeenkomst tussen jou en A Great Holding B.V. tot stand komen, houdt deze uitsluitend in dat A Great Holding B.V. namens jou deze gebruiksvoorwaarden met Great to Meet B.V. aangaat.

Door deze voorwaarden te accepteren verklaar je bovendien dat je de tekst volledig hebt gelezen, hebt begrepen en hierbij aanvaardt.

2 Algemeen over de Great to Meet applicatie

Het doel van de Great to Meet applicatie is om je in staat te stellen om je contactgegevens op een eenvoudige manier uit te wisselen met reeds bekende contacten uit je eigen bestand(en) en met gebruikers van de Great to Meet App bij wie je in de buurt bent geweest.

Om de Great to Meet applicatie goed te kunnen gebruiken moet je jouw locatiegegevens met ons delen. Dit kun je op ieder moment weer (tijdelijk) stoppen. De Great to Meet applicatie geeft vervolgens andere gebruikers van de applicatie weer bij wie je in de buurt bent (geweest) en de Great to Meet applicatie aan hebben staan. Je kunt deze mensen een connectieverzoek sturen. Wordt je connectieverzoek door de andere persoon geaccepteerd, dan kunnen jullie elkaars contactgegevens zien.

Great to Meet B.V. is niet verantwoordelijk voor (de juistheid van) de gegevens die gebruikers via de Great to Meet applicatie delen. Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf.

3 Aanvullende voorwaarden voor de Great to Meet applicatie

Wij kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Great to Meet applicatie. Deze voorwaarden mogen wij op ieder moment instellen, aanpassen en opheffen. Wij informeren je in de Great to Meet applicatie over deze aanvullende voorwaarden.

4 Jouw privacy

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met je privacy wordt omgegaan. Wij bieden je bovendien verschillende opties aan waarmee je kunt bepalen wanneer en hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Het gebruik van dergelijke opties kan van invloed zijn op de gebruikerservaring van de Great to Meet applicatie.

Wil je meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens via de Great to Meet applicatie, bekijk dan hier onze privacyverklaring.

5 Jouw account

Bij het aanmaken van jouw account dien je je te registreren via je telefoonnummer. Wij sturen je een sms met verificatiecode ter controle van het opgegeven nummer. Je moet deze verificatiecode aan ons te bevestigen.

Wij verifiëren daarnaast ook jouw e-mailadres voordat jij deze met derden delen kan delen.

Het door jou aan te maken account dient je daadwerkelijke gegevens te bevatten. Je mag geen vals account aanmaken of een account met de naam of andere persoonsgegevens van een andere (al dan niet fictieve) persoon.

6 Intellectuele eigendomsrechten

Op alle programmatuur, informatie, beeldmateriaal en overige gegevens (met uitzondering van de foto’s en informatie die door gebruikers zelf in de Great to Meet applicatie worden geüpload) van en op de Great to Meet applicatie zijn eigendom van of behoren anderszins toe aan Great to Meet B.V. en/of haar moedervennootschap.

Zonder toestemming van de rechthebbende is het niet toegestaan om deze programmatuur, informatie, beeldmateriaal en overige gegevens van de Great to Meet applicatie te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Alle foto’s en andere gegevens die door gebruikers zelf in de Great to Meet applicatie worden geüpload, zijn eigendom van of behoren anderszins toe aan de betreffende gebruiker. Zonder toestemming van de betreffende gebruiker is het niet toegestaan om deze foto’s en andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Indien jij, als gebruiker, foto’s en andere gegevens upload in de Great to Meet applicatie, verleen je hierbij aan Great to Meet B.V. een onbeperkt gebruiksrecht om de foto’s en andere gegevens zowel binnen en buiten de Great to Meet applicatie te gebruiken, kopiëren, openbaar te maken, te bewerken en te verspreiden. Dit gebruiksrecht is onbeperkt, wereldwijd, royalty-vrij, onherroepelijk, overdraagbaar en sub-licentieerbaar. Je garandeert dat er geen rechten van derden op de gegevens rusten.

7 Gedragsregels

Bij gebruik van de Great to Meet applicatie is het jou niet toegestaan om, op wat voor wijze dan ook:

 • je anders voor te doen dan wie je daadwerkelijk bent;
 • de Great to Meet applicatie te gebruiken zolang je de zestienjarige leeftijd nog niet hebt bereikt;
 • de Great to Meet applicatie te gebruiken voor niet-zakelijke doeleinden;
 • de Great to Meet applicatie te gebruiken om personen te volgen, hinderen, stalken of anderszins lastig te vallen.
 • de Great to Meet applicatie te gebruiken op een wijze die in strijd is met wet- en regelgeving, de openbare orde en/of goede zeden,;
 • de Great to Meet applicatie te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd;
 • de contactgegevens van een andere gebruiker die je direct via de Great to Meet applicatie of indirect via een derde (bijvoorbeeld een zoekmachine) hebt verkregen, openbaar te maken en te verspreiden buiten de Great to Meet applicatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die gebruiker;
 • de (weergave van de) Great to Meet applicatie aan te passen; • geautomatiseerde gegevensverzameling-programma’s, extractieprogramma’s, kopieermiddelen, spiders, robots of andere soortgelijke software en of middelen te ontwikkelen, te ondersteunen of toe te passen zonder dat de Great to Meet applicatie zelf in de gewenste functionaliteit voorziet of je hiervoor uitdrukkelijke schriftelijk toestemming heeft van Great to Meet B.V.;
 • gebruiksbeperkingen, beveiligingsfunctionaliteit of beveiligingsmaatregelen in de Great to Meet applicatie te omzeilen;
 • zogenaamde virussen, worms of andere schadelijke inhoud via de Great to Meet applicatie en/of direct aan andere gebruikers van de Great to Meet applicatie te verspreiden;
 • de werking en/of stabiliteit van de Great to Meet applicatie te verstoren of in gevaar te brengen (bijvoorbeeld door middel van spam, denial of service attacks, etc.)

Daarnaast is het in het bijzonder niet toegestaan om teksten, foto’s en andere informatie in de Great to Meet applicatie te uploaden die het volgende inhouden, waarop het volgende is te zien of als zodanig kan worden begrepen:

 • inhoud van niet-zakelijke aard;
 • naaktheid, (kinder)pornografie en/of andere seksueel expliciete inhoud; • schadelijke of gevaarlijke inhoud;
 • haatdragende inhoud;
 • discriminerende inhoud;
 • gewelddadige of schokkende inhoud;
 • beledigde, intimiderende en bedreigende inhoud;
 • misleidende, oplichtende inhoud;
 • inhoud waarbij iemand zich voordoet als een ander;
 • inhoud waarop rechten van derden rusten.

Het staat ons vrij om naar eigen inzicht te bepalen of het gebruik van de Great to Meet applicatie en/of geüploade inhoud in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

Als je deze gebruiksvoorwaarden naar ons oordeel niet naleeft, hebben wij het recht om je de toegang tot en het gebruik van de Great to Meet applicatie (tijdelijk) te ontzeggen, bijvoorbeeld door je account te verwijderen. Als de door jou geüploade inhoud op zichzelf niet in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, maar wij redelijke vermoedens hebben dat je de intentie hebt om de Great to Meet applicatie in strijd met deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken, staat het ons eveneens vrij om jou de toegang tot en het gebruik van de Great to Meet applicatie (tijdelijk) te ontzeggen. Indien je inhoud hebt geüpload in de Great to Meet applicatie, die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, hebben wij het recht om deze inhoud onbereikbaar te maken en te verwijderen.

Als je in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij de door jou geüploade informatie gebruiken voor het doen van aangifte of het anderszins doen van een melding bij de autoriteiten.

8 Beschikbaarheid, functioneren en beëindigen van de Great to Meet applicatie

De Great to Meet applicatie is met de grootst mogelijke zorg ontworpen. Wij streven ernaar de Great to Meet applicatie technologisch up-to-date te houden en door te ontwikkelen. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de Great to Meet applicatie foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.

Wij bieden de Great to Meet applicatie “as is” en “as available” aan. Je gaat er door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren dan ook uitdrukkelijk mee akkoord dat de Great to Meet applicatie mogelijk niet foutloos functioneert en/of (tijdelijk, permanent, gedeeltelijk en/of geheel) niet beschikbaar kan zijn.

Wij hebben te allen tijde het recht om de beschikbaarheid van de Great to Meet applicatie te beëindigen.

Wij hebben te allen tijde het recht om foto’s en contactgegevens te verwijderen.
Great to Meet garandeert op geen enkele wijze dat je altijd toegang zal blijven houden tot foto’s en contactgegevens.

Op het moment dat wij (al dan niet op jouw verzoek) gegevens van jou of je account verwijderen, worden alle gegevens definitief en permanent verwijderd en zijn dan op geen enkele wijze meer terug te halen.

9 Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je lijdt in verband met het gebruik van de Great to Meet applicatie. Dit geldt voor alle soorten schade, waaronder, maar niet uitsluitend: verminking, verlies van data en/of bedrijfsstagnatie.

De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Great to Meet applicatie. Als een gebruiker onrechtmatige inhoud publiceert in de Great to Meet applicatie, of gepubliceerd houdt, dien je de betreffende gebruiker daarvoor aan te spreken.

Zouden wij om wat voor reden dan ook, toch aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan in verband met het gebruik van de Great to Meet applicatie, dan is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een totaalbedrag van € 1.000,-.

Daarnaast zijn te allen tijde van vergoeding uitgesloten alle vormen van indirecte schade, waaronder in ieder geval moet worden begrepen inkomstenderving, gemiste besparingen, misgelopen winst en kosten die geen direct verband houden met het gebruik van de Great to Meet applicatie.

10 Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Wij hebben te allen tijde het recht om deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigingen. In het geval van wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden zullen wij je hierover informeren.

Als je het niet eens bent met een wijziging van de gebruiksvoorwaarden kun je besluiten het gebruik van Great to Meet te beëindigen.

11 Beëindiging van de gebruiksvoorwaarden

Zowel jij als Great to Meet B.V. mogen deze gebruiksvoorwaarden per direct opzeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Zodra opzegging van deze gebruiksvoorwaarden heeft plaatsgevonden, mag je niet langer gebruikmaken van de Great to Meet applicatie.

Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn hun werking te behouden na het einde van deze gebruiksvoorwaarden behouden hun werking.

12 Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil met Great to Meet B.V., of zijn functionarissen, directeurs, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen, voortvloeiende uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend worden beslecht door de rechter in Den Haag.

13 Overige

Wanneer een deel van deze gebruiksvoorwaarde onwettig, ongeldig of niet-af- dwingbaar worden verklaard, laat dit de andere delen van deze voorwaarden ongemoeid.

Je stemt ermee in dat, wanneer wij geen gebruik maken van één van onze in deze gebruiksvoorwaarde weergegeven rechten, dit niet als een formele afstand van dat recht kan worden opgevat.